กรณีลูกค้าใหม่ Maintenance ฟรี 1 ปี

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

 • ติดตั้งโปรแกรม ตั้งเวลาสำรองข้อมูลของ Program อัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลในการใช้งานไม่สูญหาย ในกรณีที่เครื่อง Server มีปัญหา (จะได้รับการบริการทุกๆ 3 เดือน)
 • การแก้ไขปัญหา
  • ตอบปัญหาทางโทรศัพท์และบริการถาม – ตอบทาง E-Mail ทาง Internet
  • Remote Desktop และ Ammyy Admin (AA)
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งาน Program ให้เหมาะสมกับกิจการ
 • บริการ Set Form Report ตามรูปแบบ ตาม Package ฟรีครั้งแรก
 • ขอรับการอบรม การใช้งานของ Program จำนวน 2 ครั้ง สถานที่อบรม ณ บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด
  • กรณีอบรมนอกสถานที่ (มีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม)
 • ลง Program ให้เครื่อง Client ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหาย โดยการ Remote Desktop
 • ลง Program สำหรับเครื่อง Server หรือการ ย้าย Database (ไม่รวมการกู้ Database) โดยการ Remote Desktop
 • บริการโอนข้อมูลค่าเริ่มต้น Master Files จะได้รับสิทธิ์ฟรีครั้งแรก ตาม Package การโอนข้อมูล Master Files ตามเงื่อนไขบริการ
  • โดยทางบริษัทฯ มีแบบ Form ให้กรอก สามารถ Download แบบ Form ได้ที่ http://www.itecsoftware.co.th/download/ (ได้เฉพาะ ITECStock เท่านั้น)

ท่านสามารถโทรติดต่อได้ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 น.- 17:00 น.โทร. 02-017-7765 หรือ 02-017-7777 ติดต่อฝ่ายเซอร์วิส 7767 มือถือ 083-224 5559

คำชี้แจง

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา กว่า 90% ของลูกค้า ทางบริษัทได้ดูแลให้ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ซึ่งทำให้ตอนนี้บริษัทมีรายได้เข้ามา ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
เนื่องจากพนักงานต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการให้บริการ แต่ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่ด้วย”

ดังนั้นในปีนี้ ทางบริษัท จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยให้ลูกค้าต่อสัญญา MA โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปีในการต่อสัญญา
ซึ่งคิดจาก 10% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าซื้อไป ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ต่อสัญญา MA นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะขอคิดค่าบริการเป็นรายครั้งไป ขอให้ลูกค้าเห็นใจทางบริษัทด้วยนะคะ

ลูกค้าซื้อบริการ Maintenance รายปี

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

 • มีพนักงานคอยดูแลลูกค้า ให้คำปรึกษา ตอบคำถาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางลูกค้า ตอบปัญหาทางโทรศัพท์และบริการถาม – ตอบทาง E-Mail ทาง Internet Remote Desktop และ Ammyy Admin (AA)
 • ดูแล Database ทำให้การทำงานของโปรแกรมเร็วขึ้น 80-100 % (จำนวน 3 ครั้ง / ปี โดยวิธีการ Remote)
 • ตั้งเวลาสำรองข้อมูลของ Program อัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลในการใช้งานไม่สูญหาย ในกรณีที่เครื่อง Server มีปัญหา (บริการตรวจเช็คระบบสำรองข้อมูลทุกๆ 4 เดือน)
 • บริการ Set Form Report ตามรูปแบบ ตาม Package ฟรี จำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละไม่เกิน 2 Forms (ไม่สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ปีต่อไปได้)
 • ขอรับการอบรมการใช้งานของ Program จำนวน 2 ครั้ง/ปี สถานที่อบรม ณ บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด (ไม่สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้ปีต่อไปได้) กรณีอบรมนอกสถานที่ (มีค่าเดินทางและค่าที่พักเพิ่มเติม)
 • สามารถขอรับการดึงข้อมูล Stock คงเหลือ ณ สิ้นเดือน (เงื่อนไขนี้ ทางลูกค้าต้องมีระบบ Auto Backup เท่านั้น)
 • ลง Program ให้เครื่อง Client ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหาย (โดยการ Remote)
 • ลง Program สำหรับเครื่อง Server หรือการย้าย Database 2 ครั้ง/ปี (ไม่รวมการกู้ Database)
 • ได้รับส่วนลด ในกรณีซื้อ Module เสริมต่างๆ และส่วนลดในการแก้ไข Report ที่เกินจากเงื่อนไขด้านบน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขการคิดค่าบริการ Maintenance Service รายปี ( 10% ของราคาซอฟต์แวร์)
 • บริการแก้ไขปัญหาจาก Program นอกสถานที่ ไม่เกิน 3 ครั้ง/ ปี คิดค่าเดินทางเพิ่มเติมภายในกรุงเทพฯ 1,000 บาท/ครั้ง , ต่างจังหวัดขึ้นอยู่กับระยะทางและค่าที่พัก (ครั้งที่ 4 ขึ้นไป คิดค่าบริการตามเรทปกติ)

คำชี้แจง

“ตลอดเวลาที่ผ่านมา กว่า 90% ของลูกค้า ทางบริษัทได้ดูแลให้ฟรี โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ซึ่งทำให้ตอนนี้บริษัทมีรายได้เข้ามา ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
เนื่องจากพนักงานต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการให้บริการ แต่ในขณะเดียวกัน ทางบริษัทยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่ด้วย”

ดังนั้นในปีนี้ ทางบริษัท จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ โดยให้ลูกค้าต่อสัญญา MA โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นรายปีในการต่อสัญญา
ซึ่งคิดจาก 10% ของราคาซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าซื้อไป ส่วนลูกค้าที่ไม่ได้ต่อสัญญา MA นั้น ทางบริษัทมีความจำเป็นที่จะขอคิดค่าบริการเป็นรายครั้งไป ขอให้ลูกค้าเห็นใจทางบริษัทด้วยนะคะ

ลูกค้าทั่วไปที่ไม่มี Maintenance รายปี

รายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการ

 • ค่าบริการ Reindex Database เพื่อให้การทำงานของโปรแกรมเร็วขึ้น 80-100 % ครั้งละ 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) หากเป็นการ Remote คิด 3,000 บาท
 • ค่าบริการย้าย Database Program ต่อครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท/คน/วัน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากเป็นการ Remote คิด 3,000 บาท
 • ค่าบริการอบรมการใช้งานของ Program ที่ บริษัท ไอเทค ซอฟท์แวร์ จำกัด วันละ 5,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ส่งพนักงานเข้าไปดำเนินการครั้งละ 5,000 บาท/คน/วัน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าบริการทาง Internet, Remote Desktop , Ammyy Admin (AA) ครั้งละ 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าบริการ Remote ลง Program ให้เครื่อง Client ในกรณีที่เครื่องเกิดความเสียหาย ครั้งละ 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าบริการ Set Form Report เริ่มต้นที่ 3,000 บาท/ต่อ 1 Form (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • ค่าบริการกู้ Data Base Program คิดค่าบริการเป็นกรณีไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการกู้ข้อมูล
 • บริการทาง Website สามารถรับบริการได้ที่ www.itecsoftware.co.th
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***กรณีต่างจังหวัด ต้องการให้เจ้าหน้าที่เดินทางไป (คิดอัตราค่าบริการ ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก)***
การบริการของ บริษัท ไอเทค ซอฟต์แวร์ จำกัด สามารถติดต่อได้ในเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 น.- 17:00 น.โทร. 02-017-7765 หรือ 02-017-7777 ฝ่ายเซอร์วิส 7765 มือถือ 083-224 5559