สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner) – 00.5 Index

เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสอนเขียนโปรแกรม ให้กระชับและเข้าใจง่ายที่สุด โดยความรู้ที่เผยแพร่ออกไปนั้น ได้ผ่าน Programmer ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 20 ปี และได้พัฒนาโปรแกรม ที่พิสูจน์แล้วจากหลายบริษัท อาทิ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ BaNANA-IT และ iStudio, J.I.B Computer, World Camera, มั่นคง Gadget ฯลฯ

Project : Swift for Beginner
สำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนง่าย และสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยผู้สอน จะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 01 First App
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การสร้าง Project Swift, การใช้ Short Key ในการทำงาน
– การใช้งาน Button View และ Image View รวมถึงกำหนดค่า Properties ให้กับ Control
– การเพิ่มรูปใน Project Swift และกำหนดรูปให้กับ Image View
– การเขียน Code เพื่อควบคุมการทำงานของ Control ในหน้าจอ
– การเขียน Function ในภาษา Swift

 Day 02 Variable & Constant
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้งาน Playground ซึ่งเป็น Tool ของ Xcode เพื่อให้ดูผลลัพธ์ได้ทันที โดยไม่ต้อง Run Program
– การใช้คำสั่ง Var เพื่อประกาศตัวแปร และกำหนดค่าให้กับตัวแปร
– การใช้คำสั่ง Let ประกาศตัวแปรแบบค่าคงที่

Day 03 Basic Terminal 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
การใช้ Terminal เบื้องต้น โดยตัวอย่างคำสั่งใน Terminal ได้แก่
– ls : list directory (แสดงรายชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่)
– cd : change directory (ย้ายไปยังไดเร็คทอรี่ที่ต้องการ)
– pwd : print working directory (แสดงรายชื่อไดเร็คทอรี่ปัจจุบัน)
– mkdir : make directory (สร้างไดเร็คทอรี่ใหม่)
– touch : creates empty file (สร้างไฟล์)
– rm : remove files (ลบไฟล์)
– cp : copy files (สำเนาไฟล์)
– rm : remove directory (ลบไดเร็คทอรี่)
– mv : change file name & move file or directory (เปลี่ยนชื่อ และย้ายไฟล์)

Day 04 Version Control (Git) 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
Version Control (Git) ใช้สำหรับ Save Point ไว้ ณ จุดๆ หนึ่งหรือ Version หนึ่ง ซึ่งตัวอย่างชุดคำสั่งต่างๆ ในการใช้ git ได้แก่
– git status : ใช้ในการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่
– git add (file name) : การเพิ่ม files หรือ folders ที่สร้างขึ้นมาใหม่
– git commit -m ‘(comment message)’ : เพื่อยืนยัน file ที่มาจากคำสั่ง add
– git log : เพื่อดูประวัติการ commit ต่างๆ ใน git repository
– git branch (branch name) : ใช้สำหรับการสร้าง branch ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปใช้งานตามที่เราต้องการ เช่น ทำการแก้ไขส่วนต่างๆ โดยไม่ไปกระทบส่วนอื่นๆ
– git checkout : ใช้สำหรับเปลี่ยนการใช้งาน ไปยัง branch นั้นๆ
– git branch -D : สำหรับลบ branch ที่ต้องการ
– git branch -b : สำหรับสร้าง branch ที่ต้องการ

Day 05 if else (Basic)
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
การใช้คำสั่งแบบ If else
– เครื่องหมาย “&&” เท่ากับ AND (และ)
– เครื่องหมาย “||” เท่ากับ OR (หรือ)

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 06 if else (Logic)
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้เงื่อนไขแบบ Boolean
– การใช้คำสั่งแบบ If else (Logic)
– เครื่องหมาย “!” เท่ากับ NOT (ไม่)

Day 07 While Statement
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– ใช้คำสั่ง While ในการหาค่า Factorial และจำนวนเฉพาะ

Day 08 Swift Functions
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การเรียกใช้งาน Function, การ Return ค่าใน Function
– การเปลี่ยนค่า Parameter ที่ส่งเข้าไปใน Function ให้เป็น Variable
– การใช้งาน Function ซึ่งมี Parameter หลายตัว โดยที่ไม่ต้องเรียกชื่อ Parameter

Day 09 Swift Functions Part 2 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การ Return ค่าใน Function มากกว่า 1 ค่า, การ Return ค่า Nil
– การกำหนดค่า External Parameter กับ Internal Parameter
– การแก้ไขตัวแปรที่ Return ค่ากลับมา ด้วย inout Parameter
– การเขียน Function ลงไปใน Function

Day 10 Layout
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การสร้าง Layout ให้ใช้งานได้ทุก Device
– การจัด Label ให้อยู่กึ่งกลางสำหรับทุก Device
– การจัด Label หลายๆ Label ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
– การจัด View ให้อยู่กึ่งกลางสำหรับทุก Device
– การกำหนดค่าการแสดงผลให้กับทุก Device
หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา   https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/