สอนเขียนโปรแกรม C#.Net โปรแกรมสำหรับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Day 00 Introduction
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ : เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม เช่น อ่านไฟล์ Word, PDF และ Text File, เขียนข้อมูลลงใน File, ใช้ DataSet, ใช้ Toolbar ต่างๆ, การใส่ Scrollbar ลงไปใน Textbox, การดัก Keyboard, การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ฯลฯ
Project : ITECReadEngBook
สำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้ CSharp.Net Windows Application
เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมมาแล้ว โดยสามารถนำไปใช้งานได้จริง

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day 01 Create Menu About Us
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การสร้าง Project ใหม่ แบบ Visual C#.Net
– วิธีกด F1 (Short Key) เพื่อไปหน้า About Us
– วิธีใส่รูปในหน้า About Us (เช่น รูปผู้เขียน)
– Set Properties ของ MenuStrip
– การใส่รูป Icon ที่เมนู
– การสร้าง ToolStrip
– คำสั่งในการปิดหน้าจอ

Day 02 Create Layout
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– จัดวาง Layout ให้สวยงามด้วย Textbox และ Label
– วิธีกำหนด Textbox เพื่อให้แสดงแถบ ScrollBar
– วิธีกำหนด Textbox เพื่อให้แสดงข้อความได้มากกว่า 1 แถว
– วิธีกำหนดสีพื้นหลังให้กับ Textbox และ Label
– เขียนคำสั่งให้ Focus ที่จุดใดจุดหนึ่งของโปรแกรม เมื่อ Run โปรแกรม

Day 03 Create Layout
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธีเรียกใช้งาน OpenFileDialog เปิดไฟล์นามสกุล (*.pdf;*.docx;*.doc;*.txt)|*
– วิธีกำหนด Path เริ่มต้น ในการ OpenFileDialog
– วิธีกำหนดให้เปิดไฟล์ตาม Path ที่เคยเปิดครั้งล่าสุด
– วิธีกำหนด Shortcut Keys ให้กับเมนู

Day 04 Menu Open File Part 2
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธีประกาศตัวแปรแบบ Global ที่สามารถเรียกใช้งานได้ทั้งโปรแกรม
– วิธีกำหนดให้เปิดไฟล์ โดยสามารถระบุประเภทไฟล์ที่จะเปิดได้
– ใช้งาน Message Box เพื่อใช้แจ้งเตือนผู้ใช้งาน และนำค่าที่ได้ไปทำงานต่อ

Day 05 Test Open File Text Part 1
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธี get ชื่อไฟล์ที่เปิด
– วิธีเขียน Function แบบมีการรับค่า Parameter และส่งค่ากลับ 1 ตัว/ส่งค่ากลับมากกว่า 1 ตัว
– ใช้คำสั่งวน Loop เพื่อหาค่า โดยใช้ Array
– ใช้คำสั่ง Substring เพื่อตัดข้อความที่เป็นตัวอักษรตามที่ต้องการ
– วิธีกำหนดให้ Cursor เป็นรูปนาฬิกาทราย

รายละเอียดการสอน และประโยชน์ที่จะได้รับ

Day : 06 Test Open File Text Part 2
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– วิธีการใช้งาน Try, Catch เพื่อป้องกัน error โปรแกรม
– วิธีการใช้ Class System.IO.Directory เพื่อค้นหา Folder หรือ File ในเครื่อง รวมถึงสร้าง Folder ใหม่ในเครื่อง
– วิธีเปลี่ยนตัวอักษร จากตัวใหญ่เป็นตัวเล็ก
– วิธีการสร้าง DataTable, DataColumn ด้วย Code
– วิธีการใช้งาน StringBuilder

Day 07 Test Open File Text Part 3
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้งาน System.IO.FileStream เพื่อเปิดไฟล์
– การใช้งาน System.IO.StreamReader เพื่ออ่านค่า FileStream
– การเคลียร์ค่าตัวแปร เพื่อคืน Memory ให้กับเครื่อง
– ใช้คำสั่งเพิ่มตัวอักษร ให้กับ StringBuilder
– ใช้คำสั่งใน StreamReader ให้อ่านทีละบรรทัด
– สร้าง Row ใหม่จาก DataTable และการนำ Row ที่ได้ ไปเพิ่มให้กับ Table

Day 08 Test Open File Text Part 4
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– การใช้งานตัวแปรแบบ Global, Local
– การประกาศและกำหนดค่าตัวแปร Array กับ Constant
– การใช้ Loop For
– การดึงค่าจาก DataTable มาใช้งาน โดยอ้างถึง Row Index
– การแปลงชนิดของข้อมูล
– สอนการใช้งาน System.IO.FileInfo เพื่อหาขนาดของไฟล์ที่กำลังเปิด

Day 09 Test Open File Text Part 5
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– สอนการใช้งาน System.IO.FileStream เพื่อสร้างไฟล์
– สอนการใช้งาน System.IO.StreamWriter เพื่อเขียนค่า FileStream
– การใช้คำสั่ง Write, WriteLine ของ System.IO.StreamWriter

Day 10 Test Open File Text Part 6 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ :
– กำหนด Focus ให้กับ Cursor
– การใช้คำสั่ง ToLower เพื่อให้ตัวอักษรใน String เป็นตัวเล็กทั้งหมด
– การบวกต่อ String และกำหนดรูปแบบ ให้แสดงค่าเป็นตัวเลข
– การสร้าง Function โดยมีการส่งค่า Parameter Type Long 1 ตัว
– การเพิ่ม Menu ใน ToolStrip, MenuStrip
– กำหนด ShortKey ให้กับเมนู
หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา   https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/
โปรแกรม ITECReadEngBook สามารถ Download ได้ที่    http://www.itecsoftware.co.th/download/