สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น (Beginner)
Day 1 – 10

Project : Swift for Beginner

สำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรม โดยใช้ภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่เขียนง่าย และสามารถเข้าใจได้ง่าย โดยผู้สอน จะเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง

สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
Day 1: First App

สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การสร้าง Project Swift, การใช้ Short Key ในการทำงาน
 • การใช้งาน Button View และ Image View รวมถึงกำหนดค่า Properties ให้กับ Control
 • การเพิ่มรูปใน Project Swift และกำหนดรูปให้กับ Image View
 • การเขียน Code เพื่อควบคุมการทำงานของ Control ในหน้าจอ
 • การเขียน Function ในภาษา Swift

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 2: Variable & Constant

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การใช้งาน Playground ซึ่งเป็น Tool ของ Xcode เพื่อให้ดูผลลัพธ์ได้ทันที โดยไม่ต้อง Run Program
 • การใช้คำสั่ง Var เพื่อประกาศตัวแปร และกำหนดค่าให้กับตัวแปร
 • การใช้คำสั่ง Let ประกาศตัวแปรแบบค่าคงที่

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 3: Basic Terminal

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
  การใช้ Terminal เบื้องต้น โดยตัวอย่างคำสั่งใน Terminal ได้แก่
 • ls : list directory (แสดงรายชื่อไฟล์และไดเร็คทอรี่)
 • cd : change directory (ย้ายไปยังไดเร็คทอรี่ที่ต้องการ)
 • pwd : print working directory (แสดงรายชื่อไดเร็คทอรี่ปัจจุบัน)
 • mkdir : make directory (สร้างไดเร็คทอรี่ใหม่)
 • touch : creates empty file (สร้างไฟล์)
 • rm : remove files (ลบไฟล์)
 • cp : copy files (สำเนาไฟล์)
 • rm : remove directory (ลบไดเร็คทอรี่)
 • mv : change file name & move file or directory (เปลี่ยนชื่อ และย้ายไฟล์)

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 4: Version Control (Git)

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
  Version Control (Git) ใช้สำหรับ Save Point ไว้ ณ จุดๆ หนึ่งหรือ Version หนึ่ง ซึ่งตัวอย่างชุดคำสั่งต่างๆ ในการใช้ git ได้แก่
 • git status : ใช้ในการดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่
 • git add (file name) : การเพิ่ม files หรือ folders ที่สร้างขึ้นมาใหม่
 • git commit -m ‘(comment message)’ : เพื่อยืนยัน file ที่มาจากคำสั่ง add
 • git log : เพื่อดูประวัติการ commit ต่างๆ ใน git repository
 • git branch (branch name) : ใช้สำหรับการสร้าง branch ขึ้นมาใหม่ เพื่อนำไปใช้งานตามที่เราต้องการ เช่น ทำการแก้ไขส่วนต่างๆ โดยไม่ไปกระทบส่วนอื่นๆ
 • git checkout : ใช้สำหรับเปลี่ยนการใช้งาน ไปยัง branch นั้นๆ
 • git branch -D : สำหรับลบ branch ที่ต้องการ
 • git branch -b : สำหรับสร้าง branch ที่ต้องการ

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 5: if else (Basic)

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
  การใช้คำสั่งแบบ If else
 • เครื่องหมาย “&&” เท่ากับ AND (และ)
 • เครื่องหมาย “||” เท่ากับ OR (หรือ)

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 6: if else (Logic)

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การใช้เงื่อนไขแบบ Boolean
 • การใช้คำสั่งแบบ If else (Logic)
 • เครื่องหมาย “!” เท่ากับ NOT (ไม่)

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 7: While Statement

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • ใช้คำสั่ง While ในการหาค่า Factorial และจำนวนเฉพาะ

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 8: Swift Functions Part 1

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การเรียกใช้งาน Function, การ Return ค่าใน Function
 • การเปลี่ยนค่า Parameter ที่ส่งเข้าไปใน Function ให้เป็น Variable
 • การใช้งาน Function ซึ่งมี Parameter หลายตัว โดยที่ไม่ต้องเรียกชื่อ Parameter

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 9: Swift Functions Part 2

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การ Return ค่าใน Function มากกว่า 1 ค่า, การ Return ค่า Nil
 • การกำหนดค่า External Parameter กับ Internal Parameter
 • การแก้ไขตัวแปรที่ Return ค่ากลับมา ด้วย inout Parameter
 • การเขียน Function ลงไปใน Function

 • สอนเขียนโปรแกรมบนระบบ iOS ด้วยภาษา Swift สำหรับผู้เริ่มต้น
  Day 10: Layout

  สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่คุณจะได้รับ:
 • การสร้าง Layout ให้ใช้งานได้ทุก Device
 • การจัด Label ให้อยู่กึ่งกลางสำหรับทุก Device
 • การจัด Label หลายๆ Label ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
 • การจัด View ให้อยู่กึ่งกลางสำหรับทุก Device
 • การกำหนดค่าการแสดงผลให้กับทุก Device

 • หากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัย เรายินดีให้คำปรึกษา
  https://www.facebook.com/ITECSOFTWARETH/